1. Presentatie van de website cyclisthouse.origine-cycles.com

De website cyclisthouse.origine-cycles.com is eigendom van Origine Cycles SAS, vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 20.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Douai onder ondernemingsnummer 788 687 069 en met de volgende maatschappelijke zetel:

638 Rue Léonard De Vinci

59490 Somain

Tel: 0033-327.88.10.10

BTW-nummer: FR68 788 687 069

De verantwoordelijke uitgever van de website cyclisthouse.origine-cycles.com is de heer Pierre-Henri MOREL, in zijn hoedanigheid als directeur van de vennootschap Origine Cycles SAS.

De webmaster van de website cyclisthouse.origine-cycles.com is de heer Rémi Lefèvre van Origine Cycles SAS.

De e-commerce website cyclisthouse.origine-cycles.com is gerealiseerd door het bedrijf Isantys.

De website cyclisthouse.origine-cycles.com wordt gehost door het bedrijf o2switch: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert in 63000 Clermont-Ferrand. 0033-444.44.60.40.

De gebruikers van de website kunnen de webmaster per email contacteren.

De website cyclisthouse.origine-cycles.com geeft toegang tot andere website die al dan niet aan Origine Cycles SAS toebehoren en die hun eigen wettelijke bepalingen kunnen hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om deze wettelijke bepalingen door te nemen en op te volgen.

De gebruiker van de website cyclisthouse.origine-cycles.com verklaart over de competenties en de middelen te beschikken die noodzakelijk zijn om deze website te gebruiken.

De gebruiker van de website cyclisthouse.origine-cycles.com verklaart dat hij zijn computer heeft gecontroleerd op de totale afwezigheid van virussen en dat zijn computer optimaal functioneert. De gebruiker verklaart eveneens kennis genomen te hebben van de wettelijke bepalingen en verbindt zich ertoe deze wettelijke bepalingen na te leven.

De gebruiker erkent geïnformeerd te zijn dat de website cyclisthouse.origine-cycles.com 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is, met uitzondering van gevallen van overmacht, informaticaproblemen, problemen met de telecommunicatie of andere problemen van technische aard.

Omwille van onderhoudswerken kan Origine Cycles SAS de toegang tot de website tijdelijk afsluiten. In dat geval zal Origine Cycles SAS al het mogelijke doen om de gebruikers daar voorafgaandelijk van op de hoogte te brengen.

Origine Cycles SAS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het resultaat kan zijn van het gebruik van de website. Inbegrepen zijn het verlies van bestanden, een verminderde werking van de computer en de aanwezigheid van een virus die de werking van de computer nadelig kan beïnvloeden.

De gebruiker erkent dat de kost van de toegang tot en de navigatie doorheen de website cyclisthouse.origine-cycles.com volledig ter zijner laste is.

In het geval dat de gebruiker de website cyclisthouse.origine-cycles.com vanuit een ander land dan Frankrijk bezoekt, verbindt de gebruiker zich ertoe om ook de lokaal geldende wetgeving na te leven.

2. Informatie op de website

De gegevens die op cyclisthouse.origine-cycles.com te vinden is, is louter informatief. Origine Cycles SAS kan op geen enkele manier de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website garanderen.

Origine Cycles SAS stelt alles in het werk om de gebruikers van de website informatie aan te bieden die correct en geverifieerd is, maar kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onvolledigheden. Bijgevolg gaat de gebruiker er mee akkoord om deze informatie op eigen verantwoordelijkheid aan te wenden.

3. Verklaring CNIL

In overeenstemming met de bepalingen van wet nummer 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, dataverkeer en vrijheden is de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van de website cyclinghouse.origine-cycles.com gunstig geëvalueerd door de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

www.origine-cycles.com: geregistreerd onder nummer 1772317 v 0 op 10 juni 2014.

De gebruiker van de website wordt op de hoogte gesteld van het feit dat hij recht heeft op inzage, aanpassing en schrapping van zijn gegevens door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan:

Origine Cycles SAS

Directie van de communicatie

638 Rue Léonard De Vinci

59490 Somain – Frankrijk

De gebruiker is er van op de hoogte dat, in overeenstemming met artikel 27 van de wet van 6 januari 1978, de persoonlijke gegevens die door de gebruiker via online formulieren op de website worden verzameld, bestemd zijn voor Origine Cycles SAS en eventueel doorgegeven mogen worden aan derden. De gebruiker beschikt over het recht om zich hiertegen te verzetten middels een schrijven naar bovenstaand adres.

De aanlevering van de persoonlijke gegevens die van de gebruiker gevraagd kunnen worden, gebeurt op vrijwillige basis. In het geval de gebruiker deze gegevens niet aanlevert, kan het zijn dat Origine Cycles SAS de betrokken dossiers niet kan afhandelen.

4. Cookies

De gebruiker wordt er van geïnformeerd dat tijdens zijn bezoek aan de site, een cookie automatisch in zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd.

De cookie is een blokje gegevens dat niet de mogelijkheid biedt om de gebruiker te identificeren, maar dient om informatie van zijn bewegingen op de site te verzamelen. Het gebruik van cookies heeft tot doel om het aantal bezoekers van de website en de manier waarop zij de site bezoeken te analyseren in functie van een kwaliteitsverbetering van de website. De instellingen van de navigatiesoftware bieden de mogelijkheid om op de hoogte gebracht te worden van de aanwezigheid van cookies en om deze eventueel te weigeren.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn bestemd voor Origine Cycles SAS en kunnen eventueel aan derden worden doorgegeven. De gebruiker kan zich tegen deze doorgave van de informatie verzetten middels een schrijven naar het adres dat vermeld wordt in artikel 3.

5. Respect voor de wetgeving

Origine Cycles SAS informeert de gebruiker van de website cyclisthouse.origine-cycles.com dat het geheel van de geldende wetten en regels van toepassing is op het internet.

De gebruiker van de website cyclisthouse.origine-cycles.com hoort de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, datagegevens en vrijheden na te leven. Een niet-naleving van deze regels kan leiden tot gerechtelijke sancties.

De gebruiker van de website zal de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang heeft niet verzamelen of gebruiken. Daarenboven hoort de gebruiker van de website geen enkele daad te stellen die het privé leven of de reputatie van personen schade kan toebrengen.

Alle informatie en alle documenten die op de website cyclisthouse.origine-cycles.com te vinden zijn, vallen net als alle elementen die nodig waren voor de creatie van de website onder de eigendom van Origine Cycles SAS. Al deze items zijn onderhevig aan het gebruiks- en reproductierecht. Om die reden is het enkel toegestaan om de informatie op de website cyclisthouse.origine-cycles.com te consulteren.

Elke reproductie, aanpassing, publicatie of verdeling van de inhoud – hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk – is niet toegestaan. Elke hulp bij het reproduceren, aanpassen, publiceren of verdelen van deze inhoud is eveneens strafbaar.

Elk niet-toegestaan gebruik van de website of van de inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zal vervolgd worden volgens de artikels L 335-2en volgende van de wet op het intellectuele eigendomsrecht.

Hetzelfde geldt voor de gegevensbestanden die op de website cyclisthouse.origine-cycles.com te vinden zijn. Deze zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, uitvloeisel van de Europese directieve van 11 maart 1996 betreffende de wettelijke bescherming van databestanden. Elke reproductie of exploitatie van deze gegevens valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De merken van Origine Cycles SAS en de logo’s die op de website worden gebruikt zijn gedeponeerde merken.

Elke reproductie of elk gebruik van deze merken en/of logo’s – hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk – alleenstaand of geïntegreerd in andere elementen, is verboden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Elke inbreuk valt onder de artikels L 713-2 en L 713-3 van de wet op het intellectuele eigendomsrecht.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de website cyclisthouse.origine-cycles.com niet te gebruiken om op eender welke manier (mail of andere) eender welke inhoud te verspreiden (programma’s, codes, virussen,…) die als doel hebben om de website cyclisthouse.origine-cycles.com te beschadigen of de werking van de site te beperken. Gebruikers die zich hier niet aan houden erkennen hun burgerlijke aansprakelijkheid voor hun daden en/of de gerechtelijke implicaties die hieraan verbonden zijn.

Origine Cycles SAS behoudt zich het recht voor om in het kader van zijn interactieve dienstverlening onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke kennisgeving elke inhoud te verwijderen die in strijd is met de geldende regelgeving en met name de hierboven vermelde wetten en regels.

In het geval dat een bezoeker van de website bepaalde inhoud van de website (tekst, beeld,…) wenst te gebruiken, dan zal hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Origine Cycles SAS door middel van een brief gericht aan het adres uit artikel 3 of middels een email aan de webmaster via info@origine-cycles.com. 

6. Hyperlinks

De hyperlinks die zijn gerealiseerd in het kader van de website cyclisthouse.origine-cycles.com richting andere websites zijn het voorwerp geweest van voorafgaande uitdrukkelijke toestemmingen.

Omdat Origine Cycles SAS niet de uitgever van deze websites is, kan Origine Cycles SAS de inhoud van deze websites op geen enkele manier controleren. Om die reden kan Origine Cycles SAS op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt of de eventuele verzameling van persoonsgegevens, de installatie van cookies of elke andere procedure die een gelijkaardig doel beoogt door deze websites.

De gebruikers en bezoekers van de website cyclisthouse.origine-cycles.com mogen onder geen enkel beding een hyperlink in de richting van de website cyclisthouse.origine-cycles.com creëren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Origine Cycles SAS. Elke aanvraag in die zin hoort gericht te worden aan de verantwoordelijke van de website Origine-Cycles.com.

7. Beheer van toegangscodes en paswoorden

Sommige interactieve diensten die beschikbaar zijn op de website cyclisthouse.origine-cycles.com kunnen een toegangscode en een paswoord vereisen, beide worden door de beheerder van de diensten aangeboden.

De toegangscodes en paswoorden zijn vertrouwelijk, persoonlijk en niet-overdraagbaar. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer en de bewaring van deze toegangscodes en paswoorden.

Als gevolg daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alles in het werk te stellen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming en het behoud van deze paswoorden en toegangscodes. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de paswoorden en toegangscodes.

Origine Cycles SAS kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleus gebruik van de toegangscodes en paswoorden van gebruikers.

De gebruiker verbindt zich ertoe om Origine Cycles SAS op de hoogte te brengen van het frauduleuze gebruik van zijn paswoorden en toegangscodes van zodra de gebruiker daarvan kennis heeft genomen.

Om veiligheidsredenen zal de toegang tot beveiligde rubrieken automatisch worden geweigerd na de invoer van verschillende foutieve paswoorden of toegangscodes. Origine Cycles SAS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te verbieden in het geval van frauduleuze gebruiken of pogingen om een paswoord of toegangscode op frauduleuze wijze te gebruiken.

In het geval een gebruiker de toegang tot de website wordt geweigerd, zal Origine Cycles SAS de gebruiker in kwestie daarvan op de hoogte brengen.

Het paswoord wijzigen is op elk moment mogelijk. Het wordt de gebruikers aangeraden om het paswoord regelmatig aan te passen.

8. Aanpassing van de wettelijke bepalingen

Origine Cycles SAS behoudt zich het recht voor om de voorliggende wettelijke bepalingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. De gebruiker verbindt zich er dan ook toe om de wettelijke bepalingen regelmatig na te lezen.

9. Bevoegde wetgeving in geval van geschil

De bevoegde wetgeving is de Franse wetgeving.

10. Toewijzing aan de rechtbank

Elk geschil zal gepleit worden voor de rechtbank die volgens de bepalingen van de Franse grondwet en het handelsrecht bevoegd is.

11. Beveiliging van gegevens

Origine Cycles SAS verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen voor de bescherming van de gegevens van de bezoekers van de website cyclisthouse.origine-cycles.com. Desondanks kan Origine Cycles SAS op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de frauduleuze inzameling en het frauduleus gebruik van gegevens die via zijn website zijn verkregen.

U kunt onze politiek rond het beheer van persoonlijke gegevens op deze pagina nalezen.

Elke betaling wordt uitgevoerd op een beveiligde manier en valt onder de verantwoordelijkheid van de derde bancaire partij. Deze laatste wordt vertegenwoordigd door de groep BNP Paribas.

In het geval dat u fouten heeft opgemerkt, danken wij u alvast om deze aan ons kenbaar te maken met een email gericht aan contact@origine-cycles.com.